Actievoorwaarden Duinen winactie

 

ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Bakker van Maanen Winactie (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Bakker van Maanen, gevestigd te Rijnsburg (2231 PX) aan de Maessloot 7. 
 2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de Bakker van Maanen Winactie. 
 3. Bakker van Maanen handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 
 4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 5. Bakker van Maanen kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van Bakker van Maanen. 
 6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door Bakker van Maanen is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Bakker van Maanen. Deze beslissing is bindend.

ACTIE & DEELNAME

 1. Bakker van Maanen zal actieflyers verspreiden, welke men ontvangt bij besteding van €7,50 euro per transactie in een van de 49 Bakker van Maanen filialen, dit zijn kaarten met unieke wincodes. Er bevindt zich een 9-cijferige wincode op de kaart die door de deelnemer online geactiveerd dient te worden op de website www.bakkervanmaanen.nl. Respondenten maken bij invullen van de wincode kans op een prijs.
 2. De klant ontvangt alleen een actieflyer met unieke wincode bij besteding van €7,50 euro of meer per transactie. Per transactie kan men maximaal 1 actieflyer met unieke wincode ontvangen. 
 3. Verspreidingen van actieflyers om deel te nemen aan de Actie vinden alleen plaats in de fysieke winkels van Bakker van Maanen. Bestedingen en bestelling gedaan op de website www.bakkervanmaanen.nl en bestedingen in filiaal Dirk Ter Aar en Dirk Lisse zijn uitgesloten van de Actie. 
 4. Deelname aan de Actie is niet van toepassing bij klanten die op rekening kopen.
 5. Deelname aan de Actie is gratis.
 6. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 7. Tijdelijke en vaste medewerkers van Bakker van Maanen en door deze partij ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 8. Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
 9. De looptijd van de Actie is van 30-09-2019 tot en met 27-10-2019. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. Bakker van Maanen heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 10. Iedere deelnemer mag maximaal 5 keer een actiecode activeren.

PRIJZEN EN TREKKING

 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:

  Prijs omschrijving

  Aantal

  Waarde p/st

  Bruto waarde

  Kansspel belasting

  Netto/consumenten waarde

  Weekend in een kusthuisje in de Duinen voor max. 5 personen € 500,-

  1x

  € 500,-

  € 500,-

  n.v.t.

  € 500,-

  Bakkersfiets t.w.v. € 249,-

  2x

  € 249,-

  € 498,-

  n.v.t.

  € 498,-

  Een jaar lang gratis Duinenbrood t.w.v. €170,-

  5x

  € 170,-

  € 850,-

  n.v.t.

  € 850,-

  Twee toegangskaartjes voor attratiepark Duinrell t.w.v. €52,-

  10x

  € 52,-

  € 520,-

  n.v.t.

  € 520,-

  Duinenlunch voor twee personen in een van de Bakker van Maanen Bakkerscafés t.w.v. €31,90

  15x

  € 31,90

  € 478,50

  n.v.t.

  € 478,50

  Slagroomtaart t.w.v. € 13,95

  20x

  € 13,95

  € 279,-

  n.v.t.

  € 279,-

  Doosje petit fours t.w.v. € 9,-

  25x

  € 9,-

  € 225,-

  n.v.t.

  € 225,-

  Koffie met gebak naar keuze voor twee personen in een van de Bakker van Maanen Bakkerscafés t.w.v. € 9,50

  25x

  € 9,50

  € 238,50

  n.v.t.

  € 238,50,-

  Totaal

  103x

  n.v.t.

  € 3.634,-

  n.v.t.

  € 3.634,-

 2. De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 3.634. De prijzen worden ter beschikking gesteld door Bakker van Maanen.
 3. De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris. De trekking zal in week 44, 2019 plaatsvinden. Er vindt 1 trekking plaats.
 4. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt de winkans.
 5. De winnaars ontvangen vóór 3 november 2019 per e-mail bericht.
 6. De uitslagen zijn vanaf 1 november 2019 terug te zien op www.bakkervanmaanen.nl . Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.
 7. De deelnemer stemt door deelname aan de Actie ermee in dat het Bakker van Maanen is toegestaan ten behoeve van de Actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder de naam, achternaam en postcode van prijswinnaars.
 8. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Bakker van Maanen niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer alleen een telefoonnummer heeft opgegeven en telefonisch niet bereikbaar is, vervalt het recht op de prijs eveneens. In beide gevallen behoudt Bakker van Maanen zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen. 
 9. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 10. Bakker van Maanen is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten. 
 11. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Bakker van Maanen hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Bakker van Maanen behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen. 
 12. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.
 13. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. 
 14. Bakker van Maanen stelt de prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren. 
 15. Bakker van Maanen kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunnen door de Bakker van Maanen worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Bakker van Maanen en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.
 16. De hoofdprijs ‘Weekend in een kusthuisje in de Duinen voor max. 5 personen’ kan worden verzilverd in het jaar 2020 in overleg met de aanbieder van deze prijs. Deze prijs kan worden verzilverd in de volgende periode: februari t/m mei en september t/m oktober 2020 op basis van de huidige beschikbaarheid. 
 17. De prijs ‘Twee toegangskaartjes voor attractiepark Duinrell’ kan worden verzilverd in het jaar 2020, gedurende het seizoen 2020 van Duinrell (geldig op een dag naar keuze in de periode april – oktober, m.u.v. het Tina-festival in september)
 18. Bij de prijs ''Een jaar lang gratis Duinenbrood' ontvangt de winnaar een waardebon die hem/haar het recht geeft om een jaar lang, één keer per week, één gratis Duinenbrood te komen halen de Bakker van Maanen winkel waar hij/zij de prijs gewonnen heeft. Het is niet mogelijk voor meerdere weken in één keer het gratis brood af te halen. 
   

PRIVACY

 1. Op de Actie is het privacy statement van Bakker van Maanen van toepassing zoals gepubliceerd op https://www.bakkervanmaanen.nl/privacy

OPTIONEEL

 • U kunt op de website www.bakkervanmaanen.nl aangeven of u op de hoogte wilt blijven van acties en aanbiedingen van Bakker van Maanen. Op de aan Bakker van Maanen verstrekte gegevens is het Privacy statement van Bakker van Maanen van toepassing zoals gepubliceerd op https://www.bakkervanmaanen.nl/privacy

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Bakker van Maanen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van Bakker van Maanen.
 2. Bakker van Maanen heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen. 
 3. Bakker van Maanen garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Bakker van Maanen uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding. 
 5. Bakker van Maanen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Bakker van Maanen in het leven roepen. 
 6. Bakker van Maanen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 7. Indien Bakker van Maanen aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Bakker van Maanen uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Bakker van Maanen toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Bakker van Maanen zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert. 
 8. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Bakker van Maanen, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

OVERMACHT

 1. Bakker van Maanen behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. Bakker van Maanen zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

OVERIGE INFORMATIE

 1. Bakker van Maanen behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. Bakker van Maanen zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

KLACHTENREGELING

 1. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via het klantenservicenummer van Bakker van Maanen of via het contactformulier op www.bakkervanmaanen.nl. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van Bakker van Maanen.

TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Vul de tekst in
Kies een foto