Delft Hippolytusbuurt

Algemene voorwaarden

ORGANISATIE

Identiteit van de ondernemer: Bakker van Maanen
Handelend onder de naam: Bakker van Maanen B.V.
Vestigingsadres: De Maessloot 7, 2231 PX RIJNSBURG
Telefoonnummer: 071-4091313
KvK-nummer: 27158745
BTW-identificatienummer: 807028484B03

TOEPASSELIJKHEID

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Bakker van Maanen. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant Bakker van Maanen te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

Aanbiedingen door en prijzen van Bakker van Maanen zijn vrijblijvend. Bakker van Maanen accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bakker van Maanen behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Alle prijzen zijn gebaseerd op afhalen bij een van de winkels van Bakker van Maanen. Bij bezorging worden extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden in dat geval direct bij het bestellen zichtbaar gemaakt.

DIENSTEN

De dienst die bakkervanmaanen.nl aanbiedt is het verkopen en bezorgen (alleen zakelijke bestellingen) van brood, koek, taarten, gebak en daaraan gerelateerde producten binnen Nederland.
Bakker van Maanen behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

PRODUCTEN

Afhankelijk van seizoen en beschikbaarheid van grondstoffen, kunnen de te leveren producten iets afwijken van de afbeeldingen op de website.

BESTELTIJD

De klant kan van maandag tot en met vrijdag tot 14.00 uur bestellen voor levering de volgende dag. Taarten voor levering op maandag dienen zaterdagmiddag vóór 14.00 uur besteld te zijn. Op zondag levert Bakker van Maanen geen taarten.

Moet een product worden voorzien van een afbeelding, houdt er dan rekening mee dat deze afbeelding ook vóór 14.00 uur door ons is ontvangen.

Rond feestdagen kunnen andere besteltijden gelden.

BESTELLINGEN

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, e-mail of internet is de overeenkomst een feit. Bakker van Maanen behoudt zich het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bestellingen worden altijd bevestigd door een e-mail naar het bij de bestelling opgegeven e-mailadres. Controleer goed alle gegevens. Bakkervanmaanen.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten. Wijzigingen kunnen tot 15:00 uur worden doorgegeven indien producten de dag erop moeten worden geleverd.

Bakker van Maanen is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen of afleverdata. Wanneer de vervoerder de bestelde producten op het aangeleverde adres en de gevraagde afleverdatum heeft getracht af te leveren, dan wordt de bestelling in rekening gebracht.

LEVERTIJDEN EN BEZORGEN

Bakker van Maanen zal steeds streven naar snelle levering van een zakelijke bestelling. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Bakker van Maanen ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

Indien de taart bij een bedrijf of organisatie moet worden afgeleverd, dan wordt deze afgegeven bij de receptie. Nadat de taart bij de receptie is afgeleverd is Bakker van Maanen niet meer verantwoordelijk voor de verdere interne aflevering.

Bakker van Maanen levert in principe niet op zon- en feestdagen, Koningsdag, 24 en 31 december, tenzij anders met de koper is overeengekomen.

In geval van calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht bestelde producten niet af te leveren.

Wanneer de ontvanger niet op het bezorgadres aanwezig is, wordt geprobeerd de producten bij het aangrenzende bedrijf of de buren af te geven. Lukt dit niet dan wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan. Wanneer een ontvanger meerdere keren niet thuis wordt aangetroffen en er niet wordt gereageerd op het afhaalbericht zal de bestelling retour naar de bakkerij gaan. De kosten voor de bezorging en de producten zijn in dat geval voor de klant die de bestelling heeft geplaatst.

De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Bakker van Maanen daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 uur na de aflevering, telefonisch en gemotiveerd in kennis te stellen.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bakker van Maanen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen voor nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Bakker van Maanen zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is.

Vanaf ontvangst van de producten is de koper volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Gezien de aard van de producten dient meestentijds een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door Bakker van Maanen geleverd gebak en taarten dienen gekoeld bewaard te worden en mogen maximaal tot één dag na levering door de klant tot verteer aangeboden worden.

BETALING

Alle bestellingen via de website bakkervanmaanen.nl dienen vooruit betaald te worden via iDEAL.

PRIJZEN

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en inclusief BTW.

De koper is de prijs verschuldigd die Bakker van Maanen in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Bakker van Maanen worden gecorrigeerd.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

AFBEELDINGEN OP TAARTEN

Afbeeldingen en foto’s dienen aangeleverd te worden in de gangbare bestandsformaten JPG, GIF of PNG van voldoende resolutie. Ook bij een eigen ontwerp dient de afbeelding een minimale doorsnede van 15 centimeter te hebben.

Bakker van Maanen streeft er naar de kleuren van afbeeldingen zoveel mogelijk te continueren. Door het gebruik van eetbare inkt en printbenodigdheden kan het gebeuren dat kleuren en kwaliteit van foto’s en logo’s niet 100% overeenstemmen met het origineel of de getoonde productfoto’s. Bakker van Maanen kan in dat geval niet aansprakelijk worden gesteld.

Bakker van Maanen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden en als gevolg daarvan op producten verwerkte afbeeldingen. Desondanks is Bakker van Maanen zich bewust van haar maatschappelijke verantwoording en wil zij haar ethiek hoog houden. Daarom worden alle ingezonden afbeeldingen door Bakker van Maanen gecontroleerd op ongeoorloofde inhoud volgens Nederlands en Europees recht. Foto’s die aanstoot geven (b.v. met pornografische of gewelddadige inhoud) of schadelijk kunnen zijn voor minderjarigen of persoonlijkheidsrechten en/of copyrights van derden kunnen schaden, worden geweigerd. De koper wordt terechtgewezen op het overtreden van onze voorwaarden en in de gelegenheid gesteld een andere afbeelding in te zenden of de koop te annuleren.

OVERMACHT

In geval van overmacht heeft Bakker van Maanen het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Bakker van Maanen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

KLACHTEN

Overal worden foutjes gemaakt. Bakker van Maanen doet er alles aan de bestellingen en leveringen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat er iets misgaat. Mocht de klant een klacht willen indienen dan kan dat via de vermelde contactgegevens op de website. Bakker van Maanen neemt elke klacht uiterst serieus en zorgt voor een passende oplossing. Klachten worden binnen 1 week na levering behandeld.

AANSPRAKELIJKHEID

Bakker van Maanen is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakker van Maanen is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakker van Maanen komen. Bakker van Maanen draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakker van Maanen eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakker van Maanen is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bakker van Maanen, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bakker van Maanen. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Bakker van Maanen uitgesloten. Bakker van Maanen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan Bakker van Maanen. Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant.

DIVERSEN

De klant van Bakker van Maanen dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Bakker van Maanen geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Bakker van Maanen garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.

TOEPASSELIJK RECHT

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bakker van Maanen en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.