Delft Hippolytusbuurt

Privacy

PRIVACYSTATEMENT

Bakker van Maanen (te weten Bakker van Maanen Productie B.V. en Bakker van Maanen B.V.) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit Privacystatement geven wij op een heldere en transparante wijze informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bakker van Maanen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacystatement;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop wijzen en deze respecteren.

Als Bakker van Maanen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacystatement, of in algemenere zin vragen heeft. Neem dan contact met ons op via info@bakkervanmaanen.nl of bel naar 071-4091313.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Afhankelijk van de wijze waarop je in contact staat met de website, met andere woorden, afhankelijk van de diensten, producten of functies die je gebruikt, verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om jouw registratie als gebruiker van de website af te handelen;
 • Voor de ontwikkeling, naleving en tenuitvoerlegging van de koop- of dienstenovereenkomst die je gesloten hebt op de website;
 • Voor marketingdoeleinden (inschrijving nieuwsbrief, promotieacties);
 • Bruikbaarheids- en kwaliteitsanalyse om onze diensten te verbeteren.

Grondslag voor het mogen verwerken van jouw persoonsgegevens is de overeengekomen overeenkomst of opdracht.

Voor bovenstaande doeleinden vraagt Bakker van Maanen de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht.

De bewaartermijn van jouw gegevens hangt af van het doel waarvoor we ze verwerken zoals hieronder toegelicht:

Doel Bewaartermijn
Afhandeling van de registratie als gebruiker van de website Wij verwerken jouw gegevens zolang je geregistreerd gebruiker bent (m.a.w. totdat je je uitschrijft)
Ontwikkeling, naleving en tenuitvoerlegging van de koop- of dienstenovereenkomst Wij verwerken jouw gegevens zo lang als nodig om de aankoop van de producten of diensten af te handelen, met inbegrip van klachten of aanspraken m.b.t. de aankoop van het product of dienst in kwestie.
Marketing We verwerken jouw gegevens tot je je uitschrijft of je jouw inschrijving voor de nieuwsbrief annuleert. Als je deelneemt aan promotieacties bewaren we jouw gegevens gedurende een termijn van 6 maanden na afloop van de actie.
Bruikbaarheids- en kwaliteitsanalyse We verwerken jouw gegevens incidenteel zo lang we een concrete actie of kwaliteitsenquete uitvoeren of tot we jouw browsegeschiedenis anoniem maken.
VERSTREKKING VAN JOUW GEGEVENS AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

BUITEN DE EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Bakker van Maanen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Bakker van Maanen van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
RECHTEN OMTRENT JOUW GEGEVENS

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN

Als u naar aanleiding van ons Privacystatement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch het ip-adres van de bezoeker. Dit gebruiken wij voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het ip-adres wordt tevens gebruikt voor statistische doeleinden, zoals het vaststellen van het aantal bezoeken aan onze website. Tijdens een bezoek aan de Bakker van Maanen website kunnen de volgende gegevens worden bewaard:

 • het e-mailadres van een bezoeker wanneer deze een reactie of vraag plaatst op of via de website bakkervanmaanen.nl;
 • het e-mailadres van een bezoeker wanneer de bezoeker dit zelf geeft aan Bakker van Maanen;
 • de domeinnamen van andere sites die de bezoeker heeft bezocht om naar de website van Bakker van Maanen te gaan;
 • alle relevante informatie met betrekking tot de pagina’s die de bezoeker op de website van Bakker van Maanen heeft bezocht.
COOKIES

De website bakkervanmaanen.nl maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dat zijn kleine bestanden die door jouw computer worden gedownload als je onze website bezoekt. Deze kleine bestanden houden bij welke pagina’s op de website bakkervanmaanen.nl door de bezoeker tijdens een sessie worden bezocht. De gegevens die wij op die manier verkrijgen blijven anoniem. Mocht je dat willen, dan kun je jouw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.